GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

SHIKSHAN SHULKA SAMITI, MUMBAI

(For B.Ed., M.Ed., B.P.Ed. & M.P.Ed.)

RTI

No. Name Designations
1 Shri.Harivijay Shinde, Joint Director, Shikshan Shulka Samiti, Mumbai Appellate Officer
2 Shri.Mahendra Dukhande,Head Clerk, Shikshan Shulka Samiti, Mumbai Information Officer
3 Shri. Sunil Mule, junior Clerk, Shikshan Shulka Samiti, Mumbai Assistant Information Officer